นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บริษัท แคร์ดิจิตัล จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อธิบายอย่างง่าย*

ย่อหน้านี้คือเอกสารชี้แจงเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณควรทราบเวลาใช้ทุกเว็บไซต์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ผู้ให้บริการที่สามด้าน Analytics ในการใช้งานเว็บไซต์คือ Matomo Analytics ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของนานาชาติได้แก่ GDPR, CCPA, PECR และ PDPA ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

อธิบายอย่างง่าย*

เรามีนโยบายในการทำการตลาดอย่างมีจริยธรรม (Ethical Marketing) ด้วยซอฟต์แวร์เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์แบบไม่ระบุตัวตนผู้ใช้งาน (Privacy-Oriented Website Analytics) เพื่อป้องกันการละเมิดความเป็นส่วนตัวและเป็นเป้าหมายของการทำการตลาดของบุคคลที่สาม ซึ่งพวกเราเองก็ไม่ชอบเหมือนกัน!

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

การใช้เว็บไซต์
• ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
• ไม่มีการเก็บข้อมูลประเภท Cookies ในเบราเซอร์
• เราใช้วิธีการ Anonymized IP Address ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้
• ไม่มีการติดตามตัวตนของคุณข้ามอุปกรณ์ได้ (Cross-device tracking)
• เราไม่มีการแชร์ข้อมูลของคุณ ส่งให้ หรือขายข้อมูลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม
• ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูกเผยแพร่ให้แก่บริษัทโฆษณาหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ไม่มีการลักลอบเก็บเกี่ยวหรือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลหรือพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์
• ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลในโครงการต่าง ๆ จะไม่ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

การส่งแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
• ข้อมูลของคุณจะถูกส่งมาในเซิฟเวอร์อีเมลในต่างประเทศของเราตามที่คุณได้บันทึกรายละเอียดไว้
• ข้อมูลที่คุณส่งเพื่อใช้ในการทำการตลาดภายในของบริษัท เช่น การส่งอีเมลข่าวสารไปหาคุณ โดยไม่เปิดเผยหรือส่งให้แก่บริษัทโฆษณาหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สาม (ซึ่งคุณสามารถส่งคำร้องเพื่อลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา)
• เรามีการเก็บข้อมูลการใช้งานแบบ Heatmap และ Session Recording โดยไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้ (Anonymized IP Address)

การโฆษณาออนไลน์
• เราใช้การติดตามผลลัพธ์ผ่าน Matomo Analytics ในการเก็บข้อมูลการใช้งานความสำเร็จของ Ads Campaign นั้น ๆ โดยใช้ Parameter แทน Pixel Tracking ประกอบด้วยการเก็บข้อมูลคลิก, การมองเห็น, Conversion Rate และข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบไม่ระบุตัวตนแบบ Cookieless

อธิบายอย่างง่าย*

ย่อหน้านี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บโดยบริษัท ซึ่งเราไม่มีนโยบายการละเมิดความเป็นส่วนตัว โดยเราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้และคุกกี้ และไม่เผยแพร่แก่บุคคลที่สาม ข้อมูลที่ซอฟต์แวร์บันทึกจึงเป็นเพียงด้านการใช้งานเว็บไซต์เพื่อใช้ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานของคุณ

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

• เราไม่มีการเก็บ Cookies และข้อมูลระบุตัวตนของคุณบนเซิฟเวอร์จากการใช้งานเว็บไซต์
• เรามีการเก็บข้อมูลที่ได้รับการยินยอมผ่านการส่งแบบฟอร์มของคุณบนเซิฟเวอร์อีเมลของบริษัทในต่างประเทศ

อธิบายอย่างง่าย*

ย่อหน้านี้อธิบายถึงการเก็บข้อมูลของบริษัทซึ่งคุณควรให้ความสำคัญถึงระดับความปลอดภัยที่บริษัทใด ๆ นำข้อมูลของคุณไปเก็บไว้ เพราะคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครเข้าถึงข้อมูลของคุณได้บ้าง (ทั้งพนักงานบริษัท เจ้าของ รวมไปถึงแฮคเกอร์!) และยิ่งเก็บไว้นานยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ และไม่มีการเปิดเผยต่อให้บริษัทบุคคลที่สาม

อธิบายอย่างง่าย*

ย่อหน้านี้อธิบายถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อ ตั้งแต่การเก็บไว้ นำไปใช้งานต่อ และนำไปเปิดเผยที่ไหนบ้าง และให้ใครบ้าง ซึ่งหมายความว่าหากมีการอ้างอิงถึงบุคคลที่สามในที่นี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็จะไปอยู่ภายใตนโยบายของ บุคคล/บริษัท นั้นทันทีและคำถามต่อไปคือ คุณไว้วางใจบุคคลผู้นั้นหรือไม่?

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

• เราไม่มีการเก็บ Cookies และข้อมูลระบุตัวตนของคุณบนเซิฟเวอร์จากการใช้งานเว็บไซต์
• การเก็บข้อมูลที่ได้รับการยินยอมผ่านการส่งแบบฟอร์มของคุณจะมีระยะเวลาจัดเก็บไม่เกิน 1 ปี โดยมีการลบข้อมูลข้างต้นทุกสิ้นปีปฏิทิน (คุณสามารถส่งคำร้องเพื่อขอให้ลบข้อมูลได้ตลอดเวลา)

อธิบายอย่างง่าย*

ย่อหน้านี้อธิบายถึงระยะเวลาที่บริษัทนั้น ๆ เก็บข้อมูลของคุณไว้ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเวลานานหลายสิบปีเลยหากคุณไม่ทันอ่านในส่วนนี้หรืออาจไม่มีแม้กระทั่งคำชี้แจงในส่วนนี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร
สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

อธิบายอย่างง่าย*

ว่าด้วยสิทธิพื้นฐานความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่คุณมี

การโฆษณาและการตลาด

หากคุณส่งแบบฟอร์มมาหาเรา เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถกด “ยกเลิกการติดต่อ” ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

อธิบายอย่างง่าย*

เราทำการตลาดจากข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ยินยอมส่งมาพร้อมแบบฟอร์มเท่านั้น ซึ่งคุณมีสิทธิปฏิเสธการรับอีเมลโดยกดปุ่ม ยกเลิกการติดต่อ ที่อยู่ท้ายอีเมล พึงระวังการส่งอีเมลการตลาดที่ไม่มีช่องทางให้คุณกดยกเลิกได้โดยง่ายเพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิของคุณ

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

อธิบายอย่างง่าย*

ว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

อธิบายอย่างง่าย*

หากมีการหลุดรอดของข้อมูล บริษัทมีมาตรการอย่างไรบ้างในภาวะฉุกเฉินดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อธิบายอย่างง่าย*

การแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทมีการบังคับใช้เมื่อไหร่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

อธิบายอย่างง่าย*

หากคุณกดลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นจากเว็บของแคร์ดิจิตัล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นอยู่กับเว็บนั้นแทน เราไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนตัวของคุณ Stay Safe and Private!

*ข้อความในส่วนของ 'อธิบายอย่างง่าย' เป็นเพียงข้อความที่ใช้อธิบายอย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชินกฤต ฉัตรตะวัน
ที่อยู่: 504/43 ซ.หลานหลวง 14 ถ.หลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
อีเมล admin@caredev.local
เว็บไซต์ http://caredev.leng
หมายเลขโทรศัพท์ 02-055-6574

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ชินกฤต ฉัตรตะวัน
อีเมล admin@caredev.local
หมายเลขโทรศัพท์ 02-055-6574